Union Council of Ministers

tourist-visa


Cabinet Ministers

Shri Suresh Prabhu

Ministers of State

Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya
Shri Hansraj Gangaram Ahir
Shri Nihalchand
Shri Upendra Kushwaha
Dr. Sanjeev Kumar Balyan